Официален блог на WebEKM EKM очаквайте сайта онлайн скоро.

Download Free Templates http://bigtheme.net/ free full Wordpress, Joomla, Mgento - premium themes.

«ΙΗ΄ Πολιτιστικό Συμπόσιο Δωδεκανήσου »

Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, σας προσκαλεί στο « ΙΗ΄ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου με δωδεκανησιακά θέματα ιστορίας, αρχαιολογίας, γλωσσολογίας, Γραμματολογίας, Λαογραφίας, Τεχνών, Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης.

 

Κατεβάστε το πρόγραμμα σε pdf εδώ:

ΙΗ΄ Πολιτιστικό Συμπόσιο

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Πέµπτη, 4 Ιουλίου 2013 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
Πρόεδρος, Χαρά Κοσεγιάν, Γ. Γραµµατέας Σ.Γ.Τ.∆.
σχολική σύµβουλος φιλολόγων ∆ωδεκανήσου, λογοτέχνις
18.30 – 19.00 Υποδοχή Συνέδρων
19.00 – 20.00 Έναρξη – Χαιρετισµοί
20.00 – 20.15 Κωνσταντίνος Μπερτζουάνης, αρχιτέκτονας
Χερσαίο και θαλάσσιο απόθεµα – Προσέγγιση αξιοποίησης
στους «θησαυρούς» – Ευκαιρίες περιβαλλοντικής και πολιτι-
στικής ανάπτυξης και επενδύσεων.
20.15 – 20.30 Τίτσα Πιπίνου, συγγραφέας
Τρόποι οικονοµίας και οικολογίας λόγω φτώχειας στα νησιά
µας
20.30 – 20.45 Κατερίνα Μανούσου – Ντέλλα, αρχιτέκτων ιστορικών
µνηµείων
Η διαχείριση των «αρχαίων» κατά την ιστορική εξέλιξη της
πόλης της Ρόδου. Αρχαιολογικά τεκµήρια και σύγχρονες
πρακτικές
20.45 – 21.00 Gordana Blagojevic, ∆ρ Εθνολογίας και Ανθρωπολογίας,
Ερευνήτρια στο Εθνογραφικό Ινστιτούτο της Σερβικής
Ακαδηµίας Επιστηµών και Τεχνών
Η δηµιουργία της εικόνας για τον άλλο µέσω της ποίησης:
τα ∆ωδεκάνησα στο έργο του Σέρβου ποιητή Μπόζινταρ Μι-
λιντράγκοβιτς
Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 
ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μηνέττος,
επίτιµος σχολικός σύµβουλος ∆ηµ. Εκπαίδευσης και αντιπρόεδρος Ανα-
γνωστηρίου Καλύµνου «Αι Μούσαι»
09.30 – 09.45 Σταύρος Παπαδόπουλος, εκπαιδευτικός, ∆ρ Ιστορίας της
Εκπαίδευσης
Οικονοµική κατάσταση, επαγγελµατικό κύρος και κοινωνική
θέση των δασκάλων στη Ρόδο κατά την πρώτη εικοσαετία
του 20ου αιώνα (1900-1920).
09.45 – 10.00 Μάνος Αναστασιάδης, ζωγράφος, δάσκαλος τέχνης, δρ
Παν. Αιγαίου
Ο νησιωτικός χώρος του Αιγαίου και η εικαστική δηµιουρ-
γία: Η τέχνη ως διαχρονικός εκφραστής του νησιωτικού χω-
ρόχρονου.
10.00 – 10.15 Γιάννης Πατέλλης, επίτιµος Πρόεδρος Αναγνωστηρίου
Καλύµνου «Αι Μούσαι» – συγγραφέας
Σακελλάρης Γαλουζής, ένας µεγάλος αλλά άγνωστος Καλύ-
µνιος γλύπτης.
10.15 – 10.30 Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, µουσικολόγος, συντ. εκπαι-
δευτικός
Γεώργιος Μιχ. Πολιτάρχης – Ένας λογοτέχνης καλυµνιακής
καταγωγής
10.30 – 10.45 Μαρία Ανδρουλάκη, Ερευνήτρια – µουσικολόγος Κέ-
ντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδηµίας
Αθηνών.
Έλα, Παναγιά, και σώσε, νου και λογισµό µου δώσε: Μνή-
µη, τραγούδι, µελωδία (σκοπός).
10.45 – 11.00 Βασίλης Γεργατσούλης, Εκπαιδευτικός, ∆ρ Λαογραφίας
Παν/µίου Αθηνών
Παροχή τεκµηρίων για την αλήθεια των µυθικών εξιστορή-
σεων: Το παράδειγµα των Καρπάθιων αφηγητών θρύλων.
11.00 – 11.15 ∆ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α  2013
7
Πρόεδρος: Μαρία Ανδρουλάκη
Ερευνήτρια – µουσικολόγος Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας
της Ακαδηµίας Αθηνών.
11.15 – 11.30 Κώστας Σκανδαλίδης, συνταξιούχος τραπεζικός, συγ-
γραφέας
Τα ∆ωδεκάνησα στην ποίηση του Καβάφη και οι ∆ωδεκα-
νήσιοι φίλοι του.
11.30 – 11.45 Βενετία Σκευοφύλακα, µουσικός
Γιώργος Θέµελης, ο διάσηµος τυφλός πιανίστας από τη Λέρο
11.45 – 12.00 Νικόλαος Φαρµακίδης, πολιτικός µηχανικός
Ο Κωνσταντίνος Σιµωνίδης, ένας αιρετικός διανοούµενος
12.00 – 12.15 Κωνσταντίνος Μηνέττος, επίτιµος σχολικός σύµβουλος
∆ηµ. Εκπαίδευσης και αντιπρόεδρος Αναγνωστηρίου Κα-
λύµνου «Αι Μούσαι»
Ο κοιµητηριακός ναός της Αγίας Αναστασίας της Ρωµαίας
στο Γεννάδι της Ρόδου.
12.15 – 12.30 Άννα Σακαρέλλου, κοινωνική ανθρωπολόγος – µουσικός
Ιστορίες πρόσληψης της µουσικής και έκφρασης της µου-
σικότητας στην παραδοσιακή κοινωνία της Ρόδου
12.30 – 12.45 Μαρία Παπανικολάου, µεταπτυχιακή φοιτήτρια Νεότερης
και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας στο τµήµα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Η διαµόρφωση της ∆ωδεκανησιακής ταυτότητας των ∆ωδε-
κανησίων της Αθήνας και του Πειραιά. Το Παράδειγµα του
Συλλόγου «∆ωδεκανησιακόν Σχολείον», Αθήνα, Πειραι-
άς,1937-1940
12.45 – 13.00 Ειρήνη Θεοδώρου, λαϊκή ποιήτρια
Το έθιµο της κούπας στη Νίσυρο
13.00 – 13.30 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ∆Ω∆/ΣΟΥ ΙΗ΄ Πολιτιστ. Συµπόσιο, Ρόδος 4 – 7 Ιουλίου 2013
8
Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
Πρόεδρος: Λουκία Ορφανού
φιλόλογος, διευθύντρια στο 7ο Γυµνάσιο Ρόδου
18.30 – 18.45 Σταµατία Αναστασιάδη, εκπαιδευτικός, δρ Πανεπιστηµί-
ου Αιγαίου
Η ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία (Μεταφορά εµπειρίας από σχολεία της πόλης της Ρό-
δου).
18.45 – 19.00 Βαρβάρα Γαλανού, εκπαιδευτικός
Συνεισηγητές: 1. Αναστάσιος Κουντούρης, φιλόλογος 2.
Καλλιόπη Κουντούρη, φιλόλογος, 3. Ιωάννης Σταυρό-
πουλος του ∆., αρχιτέκτονας – συντηρητής
Εκπαιδευτικό µονοπάτι σε νεοκλασικά κτήρια της πόλης
Πόθιας Καλύµνου για παιδιά 5ης και 6ης ∆ηµοτικού.
19.00 – 19.15 Ευαγγελία Μουλά, φιλόλογος
Συνεισηγήτρια: Κατερίνα Παντελιού, φιλόλογος
Ντοκιµαντέρ «Ιταλοκρατία: καλά… εσύ ξέχασες νωρίς».
Μαθητικοί πειραµατισµοί σε ιστορικές διαδροµές και τις
κοινωνικές προεκτάσεις τους.
19.15 – 19.30 Άγγελος Αφρουδάκης, Ερευνητής Α΄, υπεύθυνος του Αρ-
χείου Τοπωνυµίων του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνι-
κών ∆ιαλέκτων και Ιδιωµάτων – Ι.Λ.Ν.Ε. της Ακαδηµίας
Αθηνών.
Παρατηρήσεις στο τοπωνυµικό της ∆ωδεκανήσου (µε έµφα-
ση στη µεταφορική χρήση των λέξεων).
19.30 – 19.45 Χρυσούλα Καραντζή, ερευνήτρια Κέντρου Ερεύνης Νεο-
ελληνικών ∆ιαλέκτων και Ιδιωµάτων της Ακαδηµίας Αθη-
νών.
Το ιδίωµα της Ρόδου µε βάση αρχειακό υλικό του Ιστορικού
Λεξικού της Ακαδηµίας Αθηνών (ΙΛΝΕ).
19.45 – 20.00 Μαγδαληνή Κ. Κωνσταντινίδου, δρ Γλωσσολογίας
Το γλωσσικό ιδίωµα των Λειψών – Συµβολή στη µελέτη της
δωδεκανησιακής ελληνικής .
20.00 – 20.15
Πρόεδρος: Ευαγγελία Μουλά, φιλόλογος
20.15 – 20.30 Λουκία Ορφανού, φιλόλογος, διευθύντρια στο 7ο Γυµνά-
σιο Ρόδου
Συνεισηγήτρια: Μέλπα Μαυριδή, φιλόλογος, καθηγήτρια
στο 7ο Γυµνάσιο Ρόδου.
Η υλοποίηση ενός σχεδίου ερευνητικής εργασίας / project
τοπικής ιστορίας στο 7ο Γυµνάσιο Ρόδου σε συνεργασία µε
το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού και το Τµήµα Σχολικών
∆ραστηριοτήτων Β/θµιας Εκπαίδευσης ∆ωδεκανήσου.
20.30 – 20.45 ∆ηµήτριος Τυρίκος, Φιλόλογος
Η διπλωµατική κονίστρα στην Ευρώπη κατά την πολιορκία
της Ρόδου το 1522.
20.45 – 21.00 Θεοδόσης ∆ιακογιάννης, ποιητής
Mια επιστολή του Γάλλου περιηγητή Baptistin Poujoulat
21.00 – 21.15 Αµάντα Φωσκόλου – Κουτελάκη, φιλόλογος
Το Λεύκωµα της Ρόδου του duca d’ Istria
21.15 – 21.30 Ευαγγέλος Πανταζής, δρ ιστορίας, δικηγόρος
Καλόγεροι και ∆άσκαλοι στα βράχια του Αιγαίου. – Πώς
προέκυψε το όνοµα των βραχονησίδων «Καλόγηρος»;
21.30 – 21.45 Μιλτιάδης Λογοθέτης, δρ. οικονοµολόγος, επίτιµος Πρό-
εδρος Σ.Γ.Τ.∆.
Οι κοινοτικοί θεσµοί στα ∆ωδεκάνησα κατά τα χρόνια της
δουλείας (1522-1947 .
21.45 – 22.00 John Robert Barnes, PhD
The Collection in The Hafız Ahmed Ağa Library in the Old
Town of Rhodes
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013 
ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
Πρόεδρος: Ειρήνη Νικολακοπούλου, αρχαιολόγος
09.30 – 09.45 Ελένη Κ. Φαρµακίδου, αρχαιολόγος
Η συλλογή αρχαίων ελληνικών και ρωµαϊκών νοµισµάτων
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σύµης
09.45 – 10.00 Νίκος Χριστοδουλίδης, αρχαιολόγος
Συστήµατα ύδρευσης και αποχέτευσης στην αρχαία πόλη της
Ρόδου.
10.00 – 10.15 Αγγελική Στρατικοπούλου, αρχιτέκτων µηχανικός
Συνεισηγητές: 1. ∆ηµήτρης Πικιώνης, πολιτικός µηχανι-
κός 2. Αγγελική Γιαννικουρή, αρχαιολόγος
Αποκατάσταση και ανάδειξη του Νοτιοδυτικού Προµαχώνα
των Μεσαιωνικών Οχυρώσεων της πόλεως Κω
10.15 – 10.30 Μαρία Μιχαλάκη – Κόλλια, αρχαιολόγος
Ερµηνεύοντας τους 3000 εγχυτρισµούς νεογέννητων από την
Αστυπάλαια και τη σχέση τους µε την αρχαία κοινωνία.
10.30 – 10.45 Φωτεινή Ζερβάκη, αρχαιολόγος
Ενεπίγραφος βωµός της ελληνιστικής περιόδου και η εβραϊ-
κή παρουσία στην αρχαία Ρόδο.
10.45 – 11.00 Βασιλική Μαχαίρα, αρχαιολόγος, ∆ευθύντρια Ερευνών
Κέντρου Ερεύνης της Αρχαιότητος της Ακαδηµίας Αθη-
νών.
Η ακτινοβολία της ροδιακής ελληνιστικής πλαστικής έως τα
πρώιµα αυτοκρατορικά χρόνια
11.00 – 11.15
Πρόεδρος: Γιάννης Παπαχριστοδούλου,
δρ αρχαιολόγος, τ. Έφορος Αρχαιοτήτων Ρόδου, συνταξιούχος
11.15 – 11.30 Παύλος Τριανταφυλλίδης, δρ αρχαιολόγος
Το παρροδιακό ιερό του Αταβυρίου ∆ιός στον ορεινό όγκο
Αταβύρου ν. Ρόδου
11.30 – 11.45 Μανόλης Στεφανάκης, επίκουρος καθηγητής Πανεπιστη-
µίου Αιγαίου
Παρατηρήσεις στη νοµισµατοκοπία των αρχαίων πόλεων
της Ρόδου. Εικονογραφικές επιρροές και σχέσεις.
11.45 – 12.00 Ευτυχία Μανουσάκη, αρχαιολόγος, µεταπτυχιακή φοιτή-
τρια
Η επίδραση του περιβάλλοντος στη διατήρηση των αρχαιο-
λογικών χώρων. Η περίπτωση της Κυµισάλας στη Ρόδο
12.00 – 12.15 Αγγελική Μάρκου, αρχιτέκτων µηχανικός
Συνεισηγήτρια: Μαρία Πίκουλα, πολιτικός µηχανικός
Παραµορφώσεις στο δυτικό οπίσθιο τοίχο της ελληνιστικής
στοάς Ακρόπολης Λίνδου: Αίτια και αντιµετώπιση.
12.15 – 12.30 Φανή Σέρογλου, αρχαιολόγος
Συνεισηγήτριες: 1. Ειρήνη Νικολακοπούλου, αρχαιολό-
γος, 2. Χαρίκλεια Παλαµιδά, αρχαιολόγος
Η Βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών
Σπουδών: Παρελθόν και Μέλλον
12.30 – 12.45 Ελένη Παπαβασιλείου, αρχαιολόγος
Αρχαιολογικά εκθέµατα – ταξιδευτές από τα ∆ωδεκάνησα
12.45 – 13.15 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ.
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
Πρόεδρος: Παναγιώτα Ψαρρή, αρχαιολόγος.
18.30 – 18.45 Μαρία Ζάννε Σιγάλα, ∆ρ. αρχαιολόγος – βυζαντινολόγος
Τα εκκλησάκια της Χάλκης σηµατοδοτούν το αρχαίο τοπίο
της.
18.45 – 19.00 Ιωάννης Βολανάκης, δρ. αρχαιολόγος, Έφορος Αρχαιοτή-
των Ε.Τ.
Ο Ναός του Προφήτου Αββακούµ στο Παραδείσι Ρόδου
19.00 – 19.15 Χάρης Κουτελάκης, ∆ρ. Αρχαιολογίας, ιστορικός
Χριστιανικές ελληνικές επιγραφές της Ρόδου
19.15 – 19.30 Λάζαρος Κωνσταντινίδης, ζωγράφος, διδάκτωρ Καλών
Τεχνών
Η εικόνα του τροχού και της ουρανοδρόµου κλίµακος στην
εκκλησία των Αγίων Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Σώζοντος
των Απορθενών στην χώρα της Πάτµου
19.30 – 19.45 Μαρία – Χριστίνα Γεωργαλλή, δρ. αρχιτέκτων
Οι κατοικίες νεοκλασικού ρυθµού της Λίνδου του τέλους του
19ου και των αρχών του 20ου αιώνα ως δείγµατα της σύζευ-
ξης της τοπικής µε την λόγια αρχιτεκτονική παράδοση
19.45 – 20.00 Μιχάλης Μαννάκης, ερευνητής
Τα καµπαναριά της Ρόδου και η ιστορία τους
20.00 – 20.15 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ∆Ω∆/ΣΟΥ ΙΗ΄ Πολιτιστ. Συµπόσιο, Ρόδος 4 – 7 Ιουλίου 2013
13
Πρόεδρος: Μαρία Ζάννε Σιγάλα
δρ αρχαιολόγος – βυζαντινολόγος
20.15 – 20.30 Παναγιώτα Ψαρρή, αρχαιολόγος
Συνεισηγητής: Νικόλαος Ζαρίφης, αρχιτέκτων
Αρχαιολογική και αρχιτεκτονική τεκµηρίωση του µοναστη-
ριακού συγκροτήµατος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Ρουκου-
νιώτη στη Σύµη.
20.30 – 20.45 ∆άφνη Ασλανίδη, διπλωµατούχος πολιτικός µηχανικός
Ε.Μ.Π.
Πυργόσπιτα της Λέρου
20.45 – 21.00 Ιουλία Παπαευτυχίου, αρχιτέκτων µηχανικός, ∆ιδάκτωρ
Ε.Μ.Π.
Οι νερόµυλοι της Ρόδου. Μια πρώτη καταγραφή
21.00 – 21.15 Χρυσούλα Ζουµπά, Περιβαλλοντολόγος
Η πρώτη κυρίαρχη πόλη της νήσου Κω – Η Κέφαλος, το ό-
ρος Ζηνί και η ανάδειξή του ως Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης και Πολιτισµού
21.15 – 21.30 Κατερίνα Μαρινάκη, εκπαιδευτικός – δηµοσιογράφος,
µεταπτυχιακή φοιτήτρια στον Τοµέα Λαογραφίας της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Σιφνιοί αγγειοπλάστες στα ∆ωδεκάνησα. Η περίπτωση του
Μιχάλη Ψαρρή στην Αστυπάλαια.
21.30 – 21.45 Κώστας Αλεξ. Φαρµακίδης, οδοντίατρος, ερευνητής
Συνεισηγήτρια: Ελένη Κ. Φαρµακίδου, αρχαιολόγος
Οι τοπικές ενδυµασίες στη Σύµη του 18ου και 19ου αιώνα.
21.45 – 22.00 Αριστείδης Μιαούλης, δηµοσιογράφος
Ο «Αγιασµός» της Αγιά Λεβιάς και οι Ζωσιµάδες
Κυριακή, 7 Ιουλίου 2011 
ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
Πρόεδρος: Γιώργος Ντέλλας, αρχιτέκτων
09.30 – 09.45 Μαρία Γκασούκα, κοινωνική λαογράφος, επίκουρη καθη-
γήτρια Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
Συνεισηγήτρια: Ξανθίππη Φουλίδη, φιλόλογος, υποψήφια
διδάκτωρ
Αποκαλύπτοντας την ιστορία των γυναικών: Ανασύνθεση
του γυναικείου παρελθόντος µέσω της ενήλικης µνήµης στις
βιογραφίες ζωής γυναικών της ∆ωδεκανήσου.
09.45 – 10.00 Σοφία Χατζηδηµητρίου – Παράσχου, φιλόλογος – συγ-
γραφέας, σχολική σύµβουλος φιλολόγων.
Οι πολλαπλές ταυτότητες της ∆ωδεκανήσιας Γυναίκας
10.00 – 10.15 Γιώργος Κατσαδώρος, λαογράφος, λέκτορας Πανεπιστη-
µίου Αιγαίου
Συνεισηγήτρια: Χρυσάνθη Κόζα, δασκάλα, υποψήφια δι-
δάκτωρ
Η προφορική παράδοση των ευτράπελων διηγήσεων και πα-
ραλλαγές τους από τον Αρχάγγελο Ρόδου
10.15 – 10.30 Ελένη Ζαχαρίου – Μαµαλίγκα, επ. Λυκειάρχης
∆ηµοτικά Τραγούδια από το Παραδείσι της Ρόδου
10.30 – 10.45 Μανώλης Κασσώτης, µαθηµατικός – συγγραφέας
«Προνοµιούχα» Ναυτικά και Γεωργικά νησιά. Σύµη – Κάρ-
παθος
10.45 – 11.00 Βασίλης Χατζηβασιλείου, δικηγόρος – ιστορικός
Ο Παλαιών Πατρών Γερµανός και ο Κώος φιλικός ∆ηµή-
τριος Γεωργίου Αλεξάκης
11.00 – 11.15 Νίκος Κωνσταντινίδης, οικονοµολόγος, κοινωνιολόγος,
συγγραφέας
Το Ολοκαύτωµα της Κάσου
11.15 – 11.30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ
Πρόεδρος: Νίκος Νικολάου, επ. Πρόεδρος Σ.Γ.Τ.∆.
11.30 – 11.45 Γιώργος Ντέλλας, δρ. αρχιτέκτων
Η εκπαίδευση της Ρόδου κατά τα τελευταία χρόνια της Τουρ-
κοκρατίας και κατά την Ιταλοκρατία µέσα από τους κώδικες
των λογαριασµών των ενοριακών ναών.
11.45 – 12.00 Κωνσταντίνος Μηνάς, οµότιµος καθηγητής του Πανεπι-
στηµίου Αιγαίου
Ιστορικά της Ολύµπου Καρπάθου
12.00 – 12.15 Βασιλική Χρυσανθοπούλου, κοινωνική ανθρωπολόγος,
λέκτορας Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Νέοι, παράδοση και αειφορία: Η περίπτωση του Συλλόγου
Νέων Ολύµπου / ∆ιαφανίου Καρπάθου
12.15 – 12.30 Ευαγγελία Παναή, καθηγήτρια ιταλικής φιλολογίας
Άντληση νερού και άρδευση στην προβιοµηχανική Ρόδο.
12.30 – 12.45 Γιώργος Κουµέντος, πρώην διευθυντής Ο.Α.Ε.∆.
Η επέκταση θεσµών κοινωνικής ασφάλισης στα ∆ωδεκάνη-
σα µετά την απελευθέρωση των νησιών µας
12.45 – 13.00 Στέλιος Χριστοφυλάκης, αρχιτέκτονας – εικαστικός
Ένα µνηµείο για το Εθνικό Μέτωπο Πανδωδεκανησιακής
Απελευθέρωσης
13.00 – 13.15 Μανόλης Μακρής, νοµικός – συγγραφέας
Σποράδες και ∆ωδεκάνησα
13.15 – 13.45 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Onlain bookmaker bet365.com - the best bokie